Dostawa od poniedziałku do soboty, tylko na terenie Warszawy. Zamówienia złożone do godziny 20.00 realizujemy następnego dnia roboczego w godzinach
12.00 - 17.00. Dostawa gratis do każdego zamówienia powyżej 150 zł.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARZYWNE STORY SKLEP

I.INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest Salad Story S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 257/145, 02-769 w Warszawie wpisana w krajowy rejestr sądowy pod numerem KRS: 0000811097| NIP: 521-339-97-67| REGON: 140623362

II. REGULAMIN

Salad Story S.A. realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.warzywnestorysklep.com na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedawca – Salad Story S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 257/145, 02-769 w Warszawie wpisana

w krajowy rejestr sądowy pod numerem KRS: 0000811097| NIP: 521-339-97-67| REGON: 140623362

Sklep – sklep internetowy Warzywne Story sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.warzywnestorysklep.com.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia,

w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty

do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem,

a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

IV. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres e-mail: kuchnia@saladstory.com

2. Telefon: 881 777 759

V. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

a) urządzenie z dostępem do Internetu

b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript.

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

VI. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Warzywne Story sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie miasta Warszawy.

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

3. Sprzedawca informuje, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszt dostawy towaru.

4. W celu dokonywania zakupów nie jest konieczna rejestracja w Sklepie.

5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka.

6. Następnie wybrać z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności

za zamówienie, a także poda

7. dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Kupującego.

9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem,

a Sprzedawcą.

10. Sprzedawca ma obowiązek przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury i podał informacje niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, najpóźniej

w momencie dostarczenia towaru.

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia i dostawy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i dostawy.

12. Zdjęcia towarów w Sklepie są jedynie zdjęciami poglądowymi.

13. W przypadku stwierdzenia niedostępności towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

14. Minimalna wartość zamówienia to 50 zł netto.

15. Koszt dostawy zamówionego towaru wynosi 5 zł netto dla zamówień poniżej 150 zł netto i jest każdorazowo widoczny podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. Koszt dostawy dla zamówień poniżej 150 zł netto w całości pokrywa Kupujący.

16. Dla zamówień powyżej 150 zł netto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

3. Zamówienia złożone do godziny 18:00 realizowane są następnego dnia roboczego w godzinach 12:00-17:00 . W przypadku płatności z wykorzystaniem kanałów elektronicznych dostawa będzie realizowana po otrzymaniu przez Sprzedającego pozytywnej akceptacji płatności.  

4. Dostawa zamówionych towarów jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz.: 12:00 – 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W dniu dostawy Sprzedawca poinformuje Kupującego o przybliżonej godzinie dostawy.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są z wykorzystaniem transportu własnego Salad Story S.A.

7. W Sklepie nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.

8. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna w terminie określonym przez Sklep pod adresem dostawy. 

9. W przypadku niedostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Kupującego w określonym terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy zamówienie zostanie anulowane.

10. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach wpływających na brak możliwości odbioru na określonych warunkach, o objęciu go kwarantanną lub inną formą izolacji z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych.

11. W takim przypadku możliwa jest dostawa bezkontaktowa na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

12. Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy, jeśli istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia dostawcy.

VIII. PŁATNOŚCI

1.Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590

2.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karta płatnicza -Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Gotówka

Przelew - przelew tradycyjny ( bankowość elektroniczna , przelew z karty płatniczej , BLIK ) 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż dostawca

i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie tego towaru.

2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż dostawca i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład oświadczenie wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

6. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia mechanicznego zaleca się w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

X. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. W toku reklamacji Klientowi przysługuje uprawnienie:

a. odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy;

b. wymiany produktu;

c. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

5. Reklamacje mogą być przesyłane:

a. pocztą elektroniczną na adres: kuchnia@saladstory.com

b. listem poleconym na adres: al. Bohaterów Września 9/31, 02-389 Warszawa

c. telefonicznie: 81 777 759 od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 14.00

6. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:

a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy;

c. dane kontaktowe składającego reklamację.

 

7. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym

(w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu.

8. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

9. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania produktu ponosi Sprzedawca.

 XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Salad Story S.A.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

5.5. Dane osobowe Klienta pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacji tj.:

- imię i nazwisko

-adres zamieszkania

-adres e-mail

-nr telefonu

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu Warzywne Story sklep.

4. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.warzywnestorysklep.com .

5. Sklep gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich standardów jakościowych, wymaganych przez producenta.

6. W przypadku pytań, wątpliwości czy wybrany przez Klienta produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu. Uprawnieni pracownicy doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z zakupionego produktu.

7. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.warzywnestory.com mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowań i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl